صفحه نخست
گرامر موضوعی انگلیسی
تلفظ صحیح انگلیسی
مکالمه در دنیای واقعی
ترانه های انگلیسی
تمرینات تکمیلی تاچ استون
آزمون تعیین سطح
سایت آموزشگاه مجازی
پایگاه آموزش آنلاین زبان انگلیسی (وبلاگ شخصی مهندس علیرضا معتمد)

گرامر کتاب American English File درس 1

ضمایر فاعلی :

ضمیر فاعلی، کلمه ای است که بجای فاعل می نشیند تا از تکرار آن در جمله جلوگیری نماید. ضمایر فاعلی عبارتند از:

I     you     he     she     it 
we     you     they

مثال:

I am from Iran. 
You are from France. 
He is from Spain. 
She is from China. 
It is from London. 
We are from Paris. 
They are from Mexico.

صفات ملکی :

صفت ملکی، کلمه ای است که مالکیت اسم را بیان نموده و در عین حال بصورت صفت قبل از اسم قرار می گیرد. صفات ملکی عبارتند از :

my     your     his     her     its
our     your     their

مثال:

My name is Ali. 
What is your name? 
How do you spell his name? 
Her name is Mary.

زمان حال ساده :

در زبان انگلیسی برای بیان حقایق و یا امور روزمره و روتین از زمان حال ساده استفاده می شود. مثلا جمله (من انگلیسی می خوانم.) به معنی خواندن زبان انگلیسی بصورت روزمره و تکراری می باشد و یا جمله (در فصل تابستان زمین گرم می شود.) به مفهوم بیان حقایق در خصوص فصلها است.

ساختار جملات زمان حال ساده بصورت زیر می باشد:

(مفعول یا سایر ترکیبهای مکمل ) + فعل + فاعل

به مثال زیر توجه نمایید :

I Speak English. 
You Speak English.

I , You فاعل جملات و Speak فعل و English مفعول می باشد.

ترکیبهای سوالی زمان حال ساده :

جهت بیان جملات پرسشی در زمان حال ساده کافیست نخست جای فعل و فاعل را با هم عوض کرده و به ابتدای جمله Do و Does (برای سوم شخص مفرد) اضافه نماییم.

به Do و Does افعال کمکی گفته می شود که در درسهای آتی در مورد آنها بیشتر خواهیم آموخت. توجه نمایید که با اضافه نمودن Does به جملات سوم شخص مفرد ، s ( ویا es در برخی حالتها ) از انتهای فعل اصلی حذف می گردد.

مثال :

I speak English. 
Do I speak English? 

He speaks English. 
Does he speak English?

ترکیبهای منفی زمان حال ساده :

برای ساختن جملات منفی در زمان حال ساده کافیست واژه do not را مابین فاعل و فعل اصلی اضافه نماییم. توجه داشته باشید که در جملات سوم شخص مفرد از does not استفاده می شود.

 مثال:

I speak English. 
I do not speak English. 

He speaks English. 
He does not speak English.

پاسخ کوتاه به جملات پرسشی :

در پاسخ کوتاه به جملات پرسشی زمان حال ساده می توان از ترکیبهای زیر استفاده نمود:

Do you speak English? 
Yes, I do. 

Does she speak English? 
Yes, she does. 

Do you speak English? 
No, I do not. 

Does she speak English? 
No, she does not.

توجه داشته باشید که بجای do not می توان از مخفف آن don't و بجای does not از مخفف آن doesn't استفاده نمود:

Do you speak English? 
No, I don't. 

Does she speak English? 
No, she doesn't.

حرف تعریف معین :

the حرف تعریف معین بوده و ماقبل اسامی که برای مخاطب مشخص باشد بکار می رود. حرف تعریف the قبل از اسامی مفرد و جمع می تواند بکار برده شود. مثال:

The window (همان) پنجره (که می شناسی) 
a window پنجره ای

در درسهای آتی در مورد کاربرد حرف تعریف معین بیشتر خواهیم آموخت.

جمع اسامی با قاعده :

برای بکاربردن اسامی در حالت جمع از es (هنگامیکه انتهای لغت به یکی از حروف ch, sh, s, x ختم شده باشد) و یا از s (در سایر موارد) استفاده می کنیم. مانند:

name ► names 
shop ► shops 
church ► churches 
fax ► faxes

توجه: هنگامیکه انتهای لغت به y ختم شده باشد و ماقبل آن یکی از حروف بیصدا بیاید، هنگام افزودن s ، y به ies تبدیل می شود. مثال:

family ► families 
nationality ► nationalities

توجه: جمع اسامی بی قاعده از قانون خاصی پیروی نکرده و می بایست به تدریج آموخته شود. مثال:

child ► children 
person ► people
 


نویسنده : آموزشگاه مجازی تحلیلگران (علیرضا معتمد)
Motamed eLearnign Blog : گرامر کتاب American English File درس 1 | گرامر کتاب American English File درس 1 4.2 : ٩:٢٠ ‎ب.ظ
4.2 گرامر کتاب American English File درس 1
پایگاه آموزش آنلاین زبان انگلیسی (وبلاگ شخصی مهندس علیرضا معتمد) | گرامر کتاب American English File درس 1 | موسس و مدیر مسئول :
comment نظرات ()

گرامر کتاب American English File درس 2

پاسخ کوتاه به جملات پرسشی :

در پاسخ کوتاه به جملات پرسشی زمان حال ساده می توان از ترکیبهای زیر استفاده نمود:

Do you speak English? 
Yes, I do. 

Does she speak English? 
Yes, she does. 

Do you speak English? 
No, I do not. 

Does she speak English? 
No, she does not.

توجه داشته باشید که بجای do not می توان از مخفف آن don't و بجای does not از مخفف آن doesn't استفاده نمود:

Do you speak English? 
No, I don't. 

Does she speak English? 
No, she doesn't.

بیان مالکیت :

از s' برای بیان مالکیت برای انسان در جملات استفاده می شود. مانند:

Ali’s book کتاب علی 
Mary’s mother مادر مریم

از of مابین دو اسم برای بیان مالکیت اشیاء در جملات استفاده می شود. مانند:

The window of the class پنجره کلاس

توجه: در بیان مالکیت انسان، چنانچه اسم بصورت جمع با قاعده در جملات بکار رفته باشد، از ‘ بجای s' استفاده می شود. مثال:

The students’ classroom کلاس دانش آموزان 
The children’s book کتاب بچه ها

جملات امری :

جملات امری برای بیان دستور به مخاطب جهت انجام دادن یا انجام ندادن فعل بکار می رود. جملات امری مثبت بصورت شکل ساده فعل و اغلب به همراه واژگانی از قبیل Please, Will you, Would you, Could you, … بکار می رود.

جملات امری منفی بصورت Do not به همراه شکل ساده افعال بکار می رود. مثال:

Close the door, please. 
Listen to the teacher, please. 
Do not open your books.


نویسنده : آموزشگاه مجازی تحلیلگران (علیرضا معتمد)
Motamed eLearnign Blog : گرامر کتاب American English File درس 2 | گرامر کتاب American English File درس 2 4.2 : ۱:٠۳ ‎ب.ظ
4.2 گرامر کتاب American English File درس 2
پایگاه آموزش آنلاین زبان انگلیسی (وبلاگ شخصی مهندس علیرضا معتمد) | گرامر کتاب American English File درس 2 | موسس و مدیر مسئول :
comment نظرات ()

گرامر کتاب American English File درس 3

سوم شخص مفرد در زمان حال ساده :

همانطور که در درسهای گذشته ذکر شد ، افعال سوم شخص در زمان حال ساده با اضافه شدن s (و یا es) به انتهای آنها صرف می شوند. مانند She works (او کار می کند)

توجه: زمانی که انتهای افعال سوم شخص به s , x , o , ch , sh ختم شود ، به انتهای آن es اضافه می گردد. مثال:

wash ► washes 
teach ► teaches 
dress ► dresses 
fix ► fixes

توجه: زمانیکه انتهای افعال سوم شخص به y ختم شود ، y حذف گشته و بجای آن ies به انتهای فعل اضافه می شود. مثال :

cry ► cries 
try ► tries 
study ► studies 
worry ► worries

توجه: اگر انتهای افعال سوم شخص به ay , oy , uy ختم شود ، هنگام اضافه شدن s، بی تغییر می مانند. مثال :

stay ► stays 
buy ► buys 
enjoy ► enjoys

قید تکرار :

قید تکرار برای نشان دادن تکرار فعل در جملات انگلیسی بکار برده می شوند. مهمترین این قید ها عبارتند از:

always, usually, often, sometimes, never

توجه: قید تکرار قبل از فعل اصلی و پس از فعل کمکی در جملات قرار می گیرد. مثال:

I sometimes read the newspaper in the morning. 
I don’t always have breakfast. 
Does he often work on Friday?

توجه: اگر فعل اصلی جمله to be باشد، قید تکرار پس از آن قرار می گیرند. مثال:

He is usually in his office at 9 a.m.

توجه: قید never در جملات منفی بکار برده نمی شود. مثال:

He never watches TV.

کاربرد how often :

در زبان انگلیسی برای پرسیدن تکرار کاری از عبارت How often استفاده می گردد. مثال :

How often do you work? هر چند وقت یکبار کار می کنی 
I always work. من همیشه کار می کنم

حروف اضافه زمان :

حرف اضافه on برای کل روز بکار برده می شود. مثال:

on Friday, on Christmas Day, on my birthday, on 19 May 1979

حرف اضافه in برای قسمتی از روز و همچنین قبل از ماه، سال و فصل بکار می رود. مانند:

in the morning, in the afternoon, in the evening, in January

حرف اضافه at برای مقاطع زمانی از قبیل شب،‌نیمه شب، ظهر، سپیده دم و ... بکار برده می شود. مانند:

at night, at midnight, at noon, at dawn, at midday, at sunrise, at 10 a.m.

توجه: در موارد زیر، حرف اضافه در جملات ذکر نمی شود:

tonight, tomorrow, last week, this morning, every day


نویسنده : آموزشگاه مجازی تحلیلگران (علیرضا معتمد)
Motamed eLearnign Blog : گرامر کتاب American English File درس 3 | گرامر کتاب American English File درس 3 4.2 : ۱:۱٢ ‎ب.ظ
4.2 گرامر کتاب American English File درس 3
پایگاه آموزش آنلاین زبان انگلیسی (وبلاگ شخصی مهندس علیرضا معتمد) | گرامر کتاب American English File درس 3 | موسس و مدیر مسئول :
comment نظرات ()

گرامر کتاب American English File درس 4

ضمایر مفعولی :

ضمیر مفعولی، کلمه ای است که بجای مفعول می نشیند تا از تکرار آن در جمله جلوگیری نماید. ضمایر مفعولی عبارتند از:

me     you     him     her     it 
us     you     them

مثال:

She likes him. 
He speaks to her in French. 
She watches it in the evening.

ضمایر ملکی :

همانگونه که در درسهای گذشته دیدید صفت ملکی قبل از اسم آمده و مالکیت شیء را بیان می کند. مانند my book (کتاب من) ضمایر ملکی جایگزین اسم و صفت ملکی شده و مفهوم (دارایی) را می رساند. مثال:

This is my pen. این قلم من است 
This is mine. این مال من است

ضمایر ملکی عبارتند از:

mine     yours     his     hers     its 
ours     yours     theirs

توجه : فعل own نیز به معنی (دارا بودن و داشتن) گاهی جایگزین ضمایر ملکی می شود. مثال:

This pen is mine. این قلم مال من است 
I own this pen. این قلم دارایی من است

توجه : به جملات سه گانه زیر توجه نمایید. هر سه جمله معنی واحدی می دهند.

I own this pen. 
This pen is mine. 
This is my pen.

مفعول مستقیم در جملات انگلیسی :

همانطور که دیدید ساختار جملات زبان انگلیسی بصورت فاعل + فعل + مفعول می باشد. این نوع مفعول که بصورت بی واسطه در جملات ظاهر می شود را مفعول مستقیم می گوییم:

I drive a car. من ماشینی را می رانم 
Boys play football. پسرها فوتبال بازی می کنند 
Cats eat fish. گربه ها ماهی می خورند

در جملات فوق ماشین ، فوتبال و ماهی به ترتیب مفعول مستقیم جملات می باشند.

توجه : مفعول مستقیم با پرسش (چه چیزی را) و (چه کسی را) در جملات مشخص می شود. مثلا (من چه چیزی را می رانم؟ ماشین)

یادآوری: همانگونه که ذکر شده گاهی بجای مفعول از ضمایر مفعولی استغاده می شود. مثال :

He is reading it. او آن را می خواند

مفعول غیر مستقیم در جملات انگلیسی :

اگر جمله دارای دو مفعول باشد، مفعول شیء را بصورت مفعول مستقیم و مفعول شخص را بصورت مفعول غیر مستقیم بیان می کنیم.

مفعول غیر مستقیم با واژه های to و for در جملات ظاهر می شوند. مانند :

I give a pen to him. من یک قلم را به او دادم

در این جمله a pen مفعول مستقیم می باشد و to him مفعول غیر مستقیم است.

توجه : مفعول غیر مستقیم با پرسش (برای چه کسی) و (به چه کسی) در جملات مشخص می شود. مثلا (من قلم را به چه کسی دادم؟ به او)

مثال :

She gives a present to him. او به آن مرد هدیه ای می دهد 
He makes dinner for his wife. آن مرد برای همسرش شام درست می کند

توجه : اگر مفعول غیر مستقیم بلافاصله پس از فعل اصلی در جملات بیاید to و for حذف می شود. مانند :

I give a pen to him.
► I give him a pen.

بیان توانستن :

can به معنی (امکان داشتن و توانستن) در جملات بکار می رود. مثال :

I can speak English. 
من می توانم انگلیسی صحبت کنم
We can run fast. 
ما می توانیم سریع بدویم

در این ساختار can فعل کمکی می باشد. بنابراین برای ساختن جمله منفی باید not را به آن اضافه نماییم و یا برای جملات پرسشی می بایست can را به ابتدای جمله بیاوریم. توجه داشته باشید که can't حالت مخفف can not می باشد.

 مثال :

I can't speak Russian. 

Can we skate? 
No, you can’t.

توجه : can به مفهوم (اجازه داشتن) نیز در جملات بکار می رود و در درسهای آتی با آن بیشتر آشنا خواهیم شد.نویسنده : آموزشگاه مجازی تحلیلگران (علیرضا معتمد)
Motamed eLearnign Blog : گرامر کتاب American English File درس 4 | گرامر کتاب American English File درس 4 4.2 : ۱:۱٥ ‎ب.ظ
4.2 گرامر کتاب American English File درس 4
پایگاه آموزش آنلاین زبان انگلیسی (وبلاگ شخصی مهندس علیرضا معتمد) | گرامر کتاب American English File درس 4 | موسس و مدیر مسئول :
comment نظرات ()

گرامر کتاب American English File درس 5

زمان گذشته ساده :

زمان گذشته ساده برای بیان فعلی استفاده می شود که در گذشته اتفاق افتاده و خاتمه پیدا کرده باشد. مثال :

I worked yesterday.
 من دیروز کار کردم

ساختار زمان گذشته ساده بصورت زیر می باشد:

گذشته فعل اصلی+ فاعل

 

توجه : افعال با قاعده با افزودن -ed به انتهای آنها به فعل گذشته ساده تبدیل می گردند. مانند :

rain ► rained 
work ► worked

توجه : زمانیکه انتهای فعل به e ختم شده باشد، برای ساختن زمان گذشته فعل ، افزودن -d به انتهای آن کافی می باشد. مثال :

exercise ► exercised

توجه : زمانیکه انتهای فعل به y ختم شده باشد و قبل از y حرف بیصدا وجود داشته باشد، y حذف شده و بجای آن ied- قرار می گیرد. مانند :

study ► studied

توجه : زمانیکه انتهای فعل به y ختم شده باشد و قبل از y حرف صدادار وجود داشته باشد، گذشته فعل بصورت عادی yed- نوشته می شود. مانند :

play ► played

توجه : اگر انتهای فعل به حروف صدا دار (a, e, I, o, u) ختم نشود ولی ماقبل آن حرف صدا دار باشد، هنگام اضافه شدن ed- حرف آخر تکرار می شود. مانند :

stop ► stopped

ترکیبهای مختلف جملات زمان گذشته ساده :

همانطور که گفته شد ساختار جملات گذشته ساده بصورت فاعل + گذشته فعل اصلی می باشد. جملات پرسشی گذشته ساده با افزودن did به ابتدای جمله و تبدیل فعل اصلی به وضعیت حال ساده ساخته می شوند. مانند:

Did you watch TV last night?

جملات منفی گذشته ساده نیز با افزودن didn't ماقبل فعل اصلی و تبدیل فعل اصلی به وضعیت حال ساده ساخته می شوند. مانند:

I didn't watch TV last night.

به افعالی از قبیل did فعل کمکی گفته می شود. این افعال جهت ساختن زمانهای مختلف بکار رفته و به تنهایی معنایی ندارند.

توجه : همانطور که گفته شد همیشه از فعل کمکی did در ابتدای جمله برای ساختن جملات پرسشی و از فعل کمکی didn't ماقبل فعل اصلی برای ساختن جملات منفی استفاده می شود. زمانیکه فعل اصلی جمله از ترکیبات be (was / were) باشد، جملات پرسشی و منفی بدون استفاده از did و didn't و بصورت زیر نوشته می شوند. مثال:

I was late. 
I wasn’t late. 
Was I late? 

You were happy. 
You weren’t happy. 
Were you happy?

افعال بی قاعده در زمان گذشته ساده:

افعال بی قاعده در زمان گذشته ساده با اضافه نمودن ed- به انتهای آنها ساخته نشده و ساختار فعل عوض می شود. مثال :

go ► went : 
I went to school. من به مدرسه رفتم

فهرست مهمترین افعال بی قاعده به همراه گذشته آنها عبارتند از:

do ► did انجام دادن 
have ► had داشتن 
go ► went رفتن 
come ► came آمدن 
eat ► ate خوردن 
fly ► flew پرواز کردن 
get ► got بدست‌ آوردن 
give ► gave دادن 
ride ► rode سوار شدن 
say ► said گفتن 
see ► saw دیدن 
sit ► sat نشستن 
stand ► stood ایستادن
leave ► left ترک کردن 
take ► took گرفتن – بردن 
drive ► drove رانندگی کردن


نویسنده : آموزشگاه مجازی تحلیلگران (علیرضا معتمد)
Motamed eLearnign Blog : گرامر کتاب American English File درس 5 | گرامر کتاب American English File درس 5 4.2 : ۱:۱۸ ‎ب.ظ
4.2 گرامر کتاب American English File درس 5
پایگاه آموزش آنلاین زبان انگلیسی (وبلاگ شخصی مهندس علیرضا معتمد) | گرامر کتاب American English File درس 5 | موسس و مدیر مسئول :
comment نظرات ()

گرامر کتاب American English File درس 6

زمان حال استمراری:

فعل حال استمراری رویدادی است که در زمان حاضر در حال وقوع بوده و همچنین تکرار پذیر باشد. مثال :

I am smoking now. 
هم اکنون من دارم سیگار می کشم

جمله فوق استمرار سیگار کشیدن در حال حاضر را نشان می دهد. در حالیکه جمله I smoke a cigarette به مفهوم عادت سیگار کشیدن است. (من کلا سیگار می کشم)

 ساختار جملات حال استمراری بصورت زیر می باشد:

ing + فعل اصلی + am/is/are + فاعل

مثال:

I am wearing jeans. 
You are walking to work. 
It is working. 

توجه : برای ساختن ترکیبهای منفی زمان حال استمراری، کافیست پس از افعال am,is,are از واژه not استفاده نماییم. همچنین جملات سوالی با آوردن am,is,are به ابتدای جمله ساخته می شوند. مثال :

I am not wearing jeans. 

Are you walking to work? 
Yes, I am. 
No, I am not.

توجه : اگر انتهای فعل به e ختم شود، هنگام اضافه شدن -ing به آن، e حذف می شود. مانند:

write ► writing

توجه : اگر انتهای فعل به حرف بی صدا ختم شود و ماقبل آن حرف صدادار قرار داشته باشد، هنگام اضافه شدن -ing به فعل، حرف بی صدا تکرار می شود. مانند:

run ► running

افعال حرکتی و غیر حرکتی :

افعال حرکتی یا action verbs افعالی هستند که صورت گرفتن عملی را نشان می دهند. مانند: دویدن، راه رفتن، نوشتن و ...

افعال غیر حرکتی یا state verbs افعالی هستند که برای نشان دادن حالتی بکار می روند. مانند متنفر بودن، دوست داشتن، ترجیح دادن و ...

مهمترین افعال غیر حرکتی عبارتند از :

Thinking & opinions: believe, feel, hate, know, like, love, prefer, think, understand, want 
Sense: appear, feel, look, seem, smell, sound, taste

توجه : افعال غیر حرکتی معمولا بصورت استمراری (ing دار) بکار برده نمی شوند. مثال:

I feel cold. 
I see her. 
David likes art and music. 
Phil and Julie have three children.


نویسنده : آموزشگاه مجازی تحلیلگران (علیرضا معتمد)
Motamed eLearnign Blog : گرامر کتاب American English File درس 6 | گرامر کتاب American English File درس 6 4.2 : ۱:٢٢ ‎ب.ظ
4.2 گرامر کتاب American English File درس 6
پایگاه آموزش آنلاین زبان انگلیسی (وبلاگ شخصی مهندس علیرضا معتمد) | گرامر کتاب American English File درس 6 | موسس و مدیر مسئول :
comment نظرات ()

گرامر کتاب American English File درس 7

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش :

اسامی شمارشی به اسامی گفته می شود که قابل شمارش هستند. مانند کتاب ، میز و ... اسم جمع این اسامی با s (و یا es) همراه می باشد. مانند: books , tables

اسامی غیر شمارشی به اسامی گفته می شود که قابل شمارش نیستند. مانند آب، نمک، حبوبات و ...

اسامی غیر شمارشی بصورت مفرد در جمله ظاهر می شوند و هنگامی که بخواهیم اسامی غیر شمارشی را بصورت جمع در جمله بکار ببریم از عبارتهایی نظیر قطعه ، لیوان ، کیلو و ... بسته به نوع اسم استفاده می کنیم.

مثال :

two glasses of water دو لیوان آب 
two kilos of rice دو کیلو برنج 
three pieces of bread سه تکه نان

توجه: فعل اسامی غیر قابل شمارشی، بصورت مفرد در جملات بکار می رود. مثال:

Fat isn’t good for you. 
چربی برای شما خوب نیست
Mathematics is my favorite subject. 
ریاضیات موضوع مورد علاقه من است

 

توجه: ماقبل اسامی غیر قابل شمارش از a, an استفاده نمی شود. ولی می توان از the هنگامی که به اشیای خاصی اشاره می شود استفاده نمود. مانند: the water

کاربرد some, any :

some به معنی چندتایی و مقداری ماقبل اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در جملات مثبت بکار می رود. مثال:

I’ve got some oranges.
 من تعدادی پرتقال دارم 
I’ve got some water.
 من مقداری آب دارم

 

از آنجاییکه some تنها در جملات مثبت بکار می رود، بجای آن در جملات منفی و سوالی از any استفاده می شود. مثال:

I haven’t got any apples.
 من هیچ سیبی ندارم
Have you got any bread? 
آیا مقداری نان دارید؟

 

توجه: همانگونه که ذکر شد، some و any ماقبل اسامی غیر قابل شمارش و همچنین اسامی قابل شمارش جمع بکار برده می شوند.

کاربرد much, many, a lot of :

much به معنی مقدار زیاد ماقبل اسامی غیر قابل شمارش و در جملات منفی و سوالی بکار می رود. مثال:ل:

How much water is there? 
There isn’t much water.

 

many به معنی تعداد زیاد ماقبل اسامی قابل شمارش جمع و در جملات منفی و سوالی بکار می رود. مثال:

How many oranges are there? 
There aren’t many eggs.

 

a lot of به معنی تعداد و مقدار زیاد بجای much و many ماقبل اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش و در جملات مثبت بکار می رود. مثال:

There are a lot of oranges. 
There is a lot of water.

کاربرد زمان حال استمراری در آینده ساده :

از جملات حال استمراری می توان جهت برنامه ریزی انجام فعل در زمان آینده ساده استفاده نمود. مثال:

I am working tomorrow. 
You are taking a day off next week. 
He is leaving tonight. 
We are meeting him for lunch. 
They are going home after the lesson. 

Are you going home after the lesson? 
No, I’m not.

کاربرد going to در آینده ساده :

از ترکیبات going to می توان جهت بیان تصمیم انجام فعل در زمان آینده ساده استفاده نمود. مثال:

I am going to lose weight.
 قصد دارم تا وزن کم کنم
He is going to learn Japanese.
 او قصد دارد تا زبان ژاپنی بیاموزد

به ترکیبهای سوالی و منفی زیر توجه نمایید:

Are you going to join a gym? 
No, I’m not. 
Yes, I am.


نویسنده : آموزشگاه مجازی تحلیلگران (علیرضا معتمد)
Motamed eLearnign Blog : گرامر کتاب American English File درس 7 | گرامر کتاب American English File درس 7 4.2 : ۱:۳۱ ‎ب.ظ
4.2 گرامر کتاب American English File درس 7
پایگاه آموزش آنلاین زبان انگلیسی (وبلاگ شخصی مهندس علیرضا معتمد) | گرامر کتاب American English File درس 7 | موسس و مدیر مسئول :
comment نظرات ()

گرامر کتاب American English File درس 8

صفت تفضیلی :

صفت تفضیلی برای مقایسه برتری دو اسم نسبت بهم بکار می رود. مانند علی از مریم بلندقدتر است. در این جمله بلندقدتر صفت تفضیلی می باشد. در زبان انگلیسی صفت تفضیلی با افزودن -er به انتهای صفتهای تک سیلابی بدست می آید. مثال :

tall : بلند ► taller : بلندتر 
Ali is taller than Mary. 
علی از ماری قدبلندتر است

than در جملاتی که دارای صفات تفضیلی هستند به معنی (از) جهت مقایسه دو اسم بکار می رود. مثال :

This book is not cheaper than that book. 
این کتاب ارزان تر از آن کتاب نیست

توجه : هنگام افزودن -er به انتهای صفتهای تک سیلابی که حرف انتهای آنها بی صدا بوده و حرف ماقبل آخر صدادار است، ‌حرف انتهایی تکرار می شود. مانند: hotter , bigger , fatter

سیلابها در زبان انگلیسی :

به لغاتی مانند cat , dog , horse که در یک بخش ادا می شوند ،‌کلمات تک سیلابی گفته می شود. لغاتی مانند monkey , dolphin که در دو بخش ادا می شوند ، کلمات دو سیلابی گفته می شوند. همینطور لغاتی مانند kangaroo , elephant که در سه بخش ادا گردیده و سه سیلابی هستند.

همانطور که دیدید در صفتهای تک سیلابی مانند tall و old ، صفت تفضیلی با افزودن -er به انتهای لغت تشکیل می شود. مانند: taller و older

صفت تفضیلی چند سیلابی :

در صفتهای دو یا چند سیلابی مانند beautiful ، صفت تفضیلی با افزودن more به ابتدای لغت تشکیل می شود. به مثالهایی در این زمینه توجه نمایید:

My mother is older than your mother. 
مادر من از مادر تو مسن تر است 
My father is more hardworking than my uncle. 
پدر من از عمویم سختکوش تر است

صفت عالی :

صفت عالی برای مقایسه برتری میان چندین اسم بکار می رود. مانند علی بلندقدترین دانش آموز است. در این جمله بلندقدترین صفت عالی می باشد.

در زبان انگلیسی صفت عالی با افزودن est- به انتهای صفتهای تک سیلابی ساخته می شود. مثال :

tall : بلند ► tallest : بلندترین 
Ali is the tallest student. 
علی قدبلندترین دانش آموز است

توجه : the در جملاتی که دارای صفات عالی هستند همیشه قبل از صفت عالی بکار می رود. مثال :

Ali is the youngest child.
 علی جوانترین بچه است

صفت عالی چند سیلابی :

در صفتهای دو یا چند سیلابی مانند beautiful ، صفت عالی با افزودن most به ابتدای لغت ساخته می شود. مثال:

Isfahan is the most beautiful city in Iran.
 اصفهان زیباترین شهر ایران است

Would like در بیان پیشنهاد و درخواست :

از عبارت would like برای بیان پیشنهاد یا درخواست انجام کاری بصورتهای زیر استفاده می شود:

Would you like a glass of water? 
آیا یک لیوان آب میل دارید؟ 
I would like a cup of tea.
 یک فنجان چای میل دارم
I would like to go to Italy.
 مایلم که به ایتالیا بروم

همانطور که می بینید، عبارتی که پس از would like قرار می گیرد، بصورت اسم و یا مصدر با to ذکر می شود.

توجه: ‘d صورت مخفف would like می باشد. مثال:

I’d like to go to Italy.


نویسنده : آموزشگاه مجازی تحلیلگران (علیرضا معتمد)
Motamed eLearnign Blog : گرامر کتاب American English File درس 8 | گرامر کتاب American English File درس 8 4.2 : ۱:۳۳ ‎ب.ظ
4.2 گرامر کتاب American English File درس 8
پایگاه آموزش آنلاین زبان انگلیسی (وبلاگ شخصی مهندس علیرضا معتمد) | گرامر کتاب American English File درس 8 | موسس و مدیر مسئول :
comment نظرات ()

گرامر کتاب American English File درس 9

زمان حال کامل :

به عبارت (علی به مدرسه رفته است) توجه نمایید. این جمله به مفهوم رفتن علی در گذشته می باشد و در حال حاضر نیز اثر رفتن علی مشخص بوده و تا کنون ادامه دارد. به این زمان حال کامل یا ماضی نقلی گفته می شود.

به عبارت دیگر حال کامل زمانی است که در گذشته شروع شده و نتیجه و اثر آن در حال حاضر باقی مانده باشد. ساختار جملات حال کامل بصورت زیر می باشد:

قسمت سوم فعل + have / has + فاعل

مثال :

He learns English every day. 
 او هر روز انگلیسی می آموزد : زمان حال ساده

He has learned English for two years. 
او برای مدت دو سال انگلیسی خوانده است : زمان حال کامل

توجه : در انتهای جملات حال کامل معمولا از for به معنی (برای مدت ...) یا since به معنی (از ...، تا کنون) به همراه قید زمان استفاده می شود. مثال :

She has lived in Iran since 1380. 
She has lived in Iran for two years.

توجه : کاربرد دیگر زمان حال کامل در جملاتی است که از گذشته نامعلوم شروع شده و اثر آن تا کنون باقی مانده باشد. مثال:

I haven't gone there.
 من به آنجا نرفته ام

قسمت سوم فعل( اسم مفعول) :

اسم مفعول یا قسمت سوم افعال با قاعده با افزودن -ed به انتهای آنها (مانند زمان گذشته ساده) بدست می آید. درخصوص افعال بی قاعده قسمت سوم آنها از قاعده خاصی پیروی نکرده و می بایست به تدریج آموخته شود. قسمت سوم برخی از افعال بی قاعده بصورت زیر است:

have ► had 
go ► gone 
see ► seen 
begin ► begun 
sing ► sung 
do ► done 
take ► taken 
draw ► drawn 
choose ► chosen 
forget ► forgotten

ترکیبهای مختلف جملات زمان حال کامل :

همانگونه که دیدید زمان حال کامل با فعل کمکی have , has همراه می باشد. بنابراین برای منفی نمودن جمله می بایست not را به انتهای فعل کمکی اضافه نماییم و همچنین برای ساختن جملات پرسشی می بایست have, has را به ابتدای جملات بیاوریم. مثال:

She hasn't arrived yet. او هنوز نرسیده است 
Has she arrived yet? آیا او رسیده است؟

کاربردfor, since, yet, just :

همانطور که دیدید در انتهای جملات حال کامل معمولا از for به معنی (برای مدت ...) یا since به معنی (از ...، تا کنون) به همراه قید زمان استفاده می شود.

 yet به معنی (هنوز) و just به معنی (چند لحظه قبل) و already به معنی (پیش از این) نیز در جملات حال کامل بکار می روند.

مثال:

He has just arrived at the theater. او اندکی قبل به تاتر رسیده است 
I have already put it in my pocket. من پیش از این آنرا در جیبم قرار دادم 
I haven't seen it yet. من هنوز آنرا ندیده ام

توجه : همانطور که دیده می شود، just و already مابین فعل کمکی have/has و اسم مفعول بکار می روند. همچنین yet معمولا در انتهای جملات حال کامل نوشته می شودنویسنده : آموزشگاه مجازی تحلیلگران (علیرضا معتمد)
Motamed eLearnign Blog : گرامر کتاب American English File درس 9 | گرامر کتاب American English File درس 9 4.2 : ۱:۳٦ ‎ب.ظ
4.2 گرامر کتاب American English File درس 9
پایگاه آموزش آنلاین زبان انگلیسی (وبلاگ شخصی مهندس علیرضا معتمد) | گرامر کتاب American English File درس 9 | موسس و مدیر مسئول :
comment نظرات ()

کلاسهای مکالمه زبان انگلیسی تحلیلگران ( استاد معتمد )
به گروه کلاس درس مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران در تلگرام بپیوندید

درباره وبلاگ