گرامر کتاب American English File درس 5

زمان گذشته ساده :

زمان گذشته ساده برای بیان فعلی استفاده می شود که در گذشته اتفاق افتاده و خاتمه پیدا کرده باشد. مثال :

I worked yesterday.
 من دیروز کار کردم

ساختار زمان گذشته ساده بصورت زیر می باشد:

گذشته فعل اصلی+ فاعل

 

توجه : افعال با قاعده با افزودن -ed به انتهای آنها به فعل گذشته ساده تبدیل می گردند. مانند :

rain ► rained 
work ► worked

توجه : زمانیکه انتهای فعل به e ختم شده باشد، برای ساختن زمان گذشته فعل ، افزودن -d به انتهای آن کافی می باشد. مثال :

exercise ► exercised

توجه : زمانیکه انتهای فعل به y ختم شده باشد و قبل از y حرف بیصدا وجود داشته باشد، y حذف شده و بجای آن ied- قرار می گیرد. مانند :

study ► studied

توجه : زمانیکه انتهای فعل به y ختم شده باشد و قبل از y حرف صدادار وجود داشته باشد، گذشته فعل بصورت عادی yed- نوشته می شود. مانند :

play ► played

توجه : اگر انتهای فعل به حروف صدا دار (a, e, I, o, u) ختم نشود ولی ماقبل آن حرف صدا دار باشد، هنگام اضافه شدن ed- حرف آخر تکرار می شود. مانند :

stop ► stopped

ترکیبهای مختلف جملات زمان گذشته ساده :

همانطور که گفته شد ساختار جملات گذشته ساده بصورت فاعل + گذشته فعل اصلی می باشد. جملات پرسشی گذشته ساده با افزودن did به ابتدای جمله و تبدیل فعل اصلی به وضعیت حال ساده ساخته می شوند. مانند:

Did you watch TV last night?

جملات منفی گذشته ساده نیز با افزودن didn't ماقبل فعل اصلی و تبدیل فعل اصلی به وضعیت حال ساده ساخته می شوند. مانند:

I didn't watch TV last night.

به افعالی از قبیل did فعل کمکی گفته می شود. این افعال جهت ساختن زمانهای مختلف بکار رفته و به تنهایی معنایی ندارند.

توجه : همانطور که گفته شد همیشه از فعل کمکی did در ابتدای جمله برای ساختن جملات پرسشی و از فعل کمکی didn't ماقبل فعل اصلی برای ساختن جملات منفی استفاده می شود. زمانیکه فعل اصلی جمله از ترکیبات be (was / were) باشد، جملات پرسشی و منفی بدون استفاده از did و didn't و بصورت زیر نوشته می شوند. مثال:

I was late. 
I wasn’t late. 
Was I late? 

You were happy. 
You weren’t happy. 
Were you happy?

افعال بی قاعده در زمان گذشته ساده:

افعال بی قاعده در زمان گذشته ساده با اضافه نمودن ed- به انتهای آنها ساخته نشده و ساختار فعل عوض می شود. مثال :

go ► went : 
I went to school. من به مدرسه رفتم

فهرست مهمترین افعال بی قاعده به همراه گذشته آنها عبارتند از:

do ► did انجام دادن 
have ► had داشتن 
go ► went رفتن 
come ► came آمدن 
eat ► ate خوردن 
fly ► flew پرواز کردن 
get ► got بدست‌ آوردن 
give ► gave دادن 
ride ► rode سوار شدن 
say ► said گفتن 
see ► saw دیدن 
sit ► sat نشستن 
stand ► stood ایستادن
leave ► left ترک کردن 
take ► took گرفتن – بردن 
drive ► drove رانندگی کردن
/ 0 نظر / 21 بازدید