خوش آمدید

فهرست مطالب واژگان کاربردی : گرامر موضوعی : تلفظ صحیح زبان انگلیسی : گرامر کتاب American English File 1 - درس 1
گرامر کتاب American English File 1 - درس 2
گرامر کتاب American English File 1 - درس 3
گرامر کتاب American English File 1 - درس 4
گرامر کتاب American English File 1 - درس 5
گرامر کتاب American English File 1 - درس 6
گرامر کتاب American English File 1 - درس 7
گرامر کتاب American English File 1 - درس 8
گرامر کتاب American English File 1 - درس 9

واژگان کتاب English Result - Elementary درس 1
واژگان کتاب English Result - Elementary درس 2
واژگان کتاب English Result - Elementary درس 3
واژگان کتاب English Result - Elementary درس 4
واژگان کتاب English Result - Elementary درس 5
واژگان کتاب English Result - Elementary درس 6
واژگان کتاب English Result - Elementary درس 7
واژگان کتاب English Result - Elementary درس 8
واژگان کتاب English Result - Elementary درس 9
واژگان کتاب English Result - Elementary درس 10
واژگان کتاب English Result - Elementary درس 11
واژگان کتاب English Result - Elementary درس 12
گرامر کتاب English Result - Elementary درس 1
گرامر کتاب English Result - Elementary درس 2
گرامر کتاب English Result - Elementary درس 3
گرامر کتاب English Result - Elementary درس 4
گرامر کتاب English Result - Elementary درس 5
گرامر کتاب English Result - Elementary درس 6
گرامر کتاب English Result - Elementary درس 7
گرامر کتاب English Result - Elementary درس 8
گرامر کتاب English Result - Elementary درس 9
گرامر کتاب English Result - Elementary درس 10
گرامر کتاب English Result - Elementary درس 11
گرامر کتاب English Result - Elementary درس 12
واژگان کتاب English Result - Pre-Intermediate درس 1
واژگان کتاب English Result - Pre-Intermediate درس 2
واژگان کتاب English Result - Pre-Intermediate درس 3
واژگان کتاب English Result - Pre-Intermediate درس 4
واژگان کتاب English Result - Pre-Intermediate درس 5
واژگان کتاب English Result - Pre-Intermediate درس 6
واژگان کتاب English Result - Pre-Intermediate درس 7
واژگان کتاب English Result - Pre-Intermediate درس 8
واژگان کتاب English Result - Pre-Intermediate درس 9
واژگان کتاب English Result - Pre-Intermediate درس 10
واژگان کتاب English Result - Pre-Intermediate درس 11
واژگان کتاب English Result - Pre-Intermediate درس 12

جهت مشاهده توضیح فازسی گرامر کتابهای انگلیش ریزالت و امریکن انگلیش فایل به لینک زیر مراجعه نمایید: دوره های آموزشی موسسه تحلیلگران

زمان حال ساده
زمان حال استمراری
زمان حال کامل
زمان حال کامل استمراری
جملات امری
زمان گذشته ساده
زمان گذشته استمراری
زمان گذشته کامل
زمان گذشته کامل استمراری
زمان آینده ساده
زمان آینده استمراری
زمان آینده کامل
ضمایر فاعلی ، صفات ملکی ، ضمایر مفعولی ، ضمایر ملکی ، ضمایر انعکاسی
بیان مالکیت
جمع اسامی با قاعده
قید در زبان انگلیسی
جملات پرسشی با WH
ضمایر ربطی
مفعول مستقیم و غیر مستقیم
اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش
بیان الزام در زبان انگلیسی
صفت تفضیلی
صفت عالی
حروف اضافه زمان
حروف اضافه مکان
حرف تعریف نا معین
حرف تعریف معین
جملات معلوم و مجهول
جملات پرسشی ضمیمه
کاربرد جملات سببی
جملات شرطی
نقل قول مستقیم و غیر مستقیمافعال دو جزئی
کاربرد Clause ها
کاربرد used to
کاربرد wishمصدر
اسم مصدر حروف صدادار زبان انگلیسی
/i:/ [see, agree, eat]
/ɪ/ [big, if, miss]
/u:/ [blue, too, shoe]
/ʊ/ [book, full, would]
/e/ [red, check, leg]
/ɜ:/ [bird, first, turn]
/æ/ [hat, back, jam]
/ɑ:/ [car, after, ask]
/Ʌ/ [bus, cup, London]
/ɔ:/ [call, ball, talk]
/ɒ/ [got, box, coffee]
/eɪ/ /aɪ/ /ɔɪ/
/ə/ [banana, doctor, under]
/ɪə/ [ear] /eə/ [air]
/əʊ/ [no] /aʊ/ [now]
حروف صامت زبان انگلیسی
/p/ [pen] /b/ [big]
/t/ [tea] /d/ [day]
/k/ [key] /g/ [go]
/f/ [feel] /v/ [very]
/Ɵ/ [three] /ð/ [they]
/s/ [sit] /z/ [zoo]
/ʃ/ [fish] /Ʒ/ [asia]
/tʃ/ [chips] /dƷ/ [jam]
/m/ /n/ /ɳ/
/h/ [how, hat, help]
/l/ [life, learn, language]
/r/ [road, ready, right]
/w/ [well, warm, one]
/j/ [yes, young, usual]

دانلود کتابهای آموزشی و خودآموز جامع زبان انگلیسی :
راهنمای گرامر و نکات کاربردی American English File 1:
 • ترجمه کامل گرامر موضوعی کتاب امریکن انگلیش فایل 1 همراه با لغات جدید درس
 • دانلود کتاب

راهنمای گرامر و نکات کاربردی American English File 2:

 • ترجمه کامل گرامر موضوعی کتاب امریکن انگلیش فایل 2 همراه با لغات جدید درس
 • دانلود کتاب

راهنمای گرامر و نکات کاربردی American English File 3:

 • ترجمه کامل گرامر موضوعی کتاب امریکن انگلیش فایل 3 همراه با لغات جدید درس
 • دانلود کتاب

راهنمای گرامر و نکات کاربردی American English File 4:

 • ترجمه کامل گرامر موضوعی کتاب امریکن انگلیش فایل 4 همراه با لغات جدید درس
 • دانلود کتاب

 

راهنمای گرامر و نکات کاربردی English Result Elementary:

 • ترجمه کامل گرامر موضوعی کتاب انگلیش ریزالت المنتری همراه با لغات جدید درس
 • دانلود کتاب

راهنمای گرامر و نکات کاربردی English Result PreIntermediate:

 • ترجمه کامل گرامر موضوعی کتاب انگلیش ریزالت پری اینترمدیت همراه با لغات جدید درس
 • دانلود کتاب

راهنمای گرامر و نکات کاربردی English Result Intermediate:

 • ترجمه کامل گرامر موضوعی کتاب انگلیش ریزالت اینترمدیت همراه با لغات جدید درس
 • دانلود کتاب

راهنمای گرامر و نکات کاربردی English Result UpperIntermediate:

 • ترجمه کامل گرامر موضوعی کتاب انگلیش ریزالت آپراینترمدیت همراه با لغات جدید درس
 • دانلود کتاب

 

   
نکات عمومی
بهترین کتاب آموزشی : انگلیش ریزالت ، امریکن انگلیش فایل یا تاپ ناچ ؟

چرا اساتید معمولا کتابهای آموزشی English Result و American English File را نسبت به Top Notch و Interchange ترجیح می دهند؟


/ 0 نظر / 26 بازدید