گرامر کتاب American English File درس 9

زمان حال کامل :

به عبارت (علی به مدرسه رفته است) توجه نمایید. این جمله به مفهوم رفتن علی در گذشته می باشد و در حال حاضر نیز اثر رفتن علی مشخص بوده و تا کنون ادامه دارد. به این زمان حال کامل یا ماضی نقلی گفته می شود.

به عبارت دیگر حال کامل زمانی است که در گذشته شروع شده و نتیجه و اثر آن در حال حاضر باقی مانده باشد. ساختار جملات حال کامل بصورت زیر می باشد:

قسمت سوم فعل + have / has + فاعل

مثال :

He learns English every day. 
 او هر روز انگلیسی می آموزد : زمان حال ساده

He has learned English for two years. 
او برای مدت دو سال انگلیسی خوانده است : زمان حال کامل

توجه : در انتهای جملات حال کامل معمولا از for به معنی (برای مدت ...) یا since به معنی (از ...، تا کنون) به همراه قید زمان استفاده می شود. مثال :

She has lived in Iran since 1380. 
She has lived in Iran for two years.

توجه : کاربرد دیگر زمان حال کامل در جملاتی است که از گذشته نامعلوم شروع شده و اثر آن تا کنون باقی مانده باشد. مثال:

I haven't gone there.
 من به آنجا نرفته ام

قسمت سوم فعل( اسم مفعول) :

اسم مفعول یا قسمت سوم افعال با قاعده با افزودن -ed به انتهای آنها (مانند زمان گذشته ساده) بدست می آید. درخصوص افعال بی قاعده قسمت سوم آنها از قاعده خاصی پیروی نکرده و می بایست به تدریج آموخته شود. قسمت سوم برخی از افعال بی قاعده بصورت زیر است:

have ► had 
go ► gone 
see ► seen 
begin ► begun 
sing ► sung 
do ► done 
take ► taken 
draw ► drawn 
choose ► chosen 
forget ► forgotten

ترکیبهای مختلف جملات زمان حال کامل :

همانگونه که دیدید زمان حال کامل با فعل کمکی have , has همراه می باشد. بنابراین برای منفی نمودن جمله می بایست not را به انتهای فعل کمکی اضافه نماییم و همچنین برای ساختن جملات پرسشی می بایست have, has را به ابتدای جملات بیاوریم. مثال:

She hasn't arrived yet. او هنوز نرسیده است 
Has she arrived yet? آیا او رسیده است؟

کاربردfor, since, yet, just :

همانطور که دیدید در انتهای جملات حال کامل معمولا از for به معنی (برای مدت ...) یا since به معنی (از ...، تا کنون) به همراه قید زمان استفاده می شود.

 yet به معنی (هنوز) و just به معنی (چند لحظه قبل) و already به معنی (پیش از این) نیز در جملات حال کامل بکار می روند.

مثال:

He has just arrived at the theater. او اندکی قبل به تاتر رسیده است 
I have already put it in my pocket. من پیش از این آنرا در جیبم قرار دادم 
I haven't seen it yet. من هنوز آنرا ندیده ام

توجه : همانطور که دیده می شود، just و already مابین فعل کمکی have/has و اسم مفعول بکار می روند. همچنین yet معمولا در انتهای جملات حال کامل نوشته می شود

/ 0 نظر / 14 بازدید