گرامر کتاب American English File درس 8

صفت تفضیلی :

صفت تفضیلی برای مقایسه برتری دو اسم نسبت بهم بکار می رود. مانند علی از مریم بلندقدتر است. در این جمله بلندقدتر صفت تفضیلی می باشد. در زبان انگلیسی صفت تفضیلی با افزودن -er به انتهای صفتهای تک سیلابی بدست می آید. مثال :

tall : بلند ► taller : بلندتر 
Ali is taller than Mary. 
علی از ماری قدبلندتر است

than در جملاتی که دارای صفات تفضیلی هستند به معنی (از) جهت مقایسه دو اسم بکار می رود. مثال :

This book is not cheaper than that book. 
این کتاب ارزان تر از آن کتاب نیست

توجه : هنگام افزودن -er به انتهای صفتهای تک سیلابی که حرف انتهای آنها بی صدا بوده و حرف ماقبل آخر صدادار است، ‌حرف انتهایی تکرار می شود. مانند: hotter , bigger , fatter

سیلابها در زبان انگلیسی :

به لغاتی مانند cat , dog , horse که در یک بخش ادا می شوند ،‌کلمات تک سیلابی گفته می شود. لغاتی مانند monkey , dolphin که در دو بخش ادا می شوند ، کلمات دو سیلابی گفته می شوند. همینطور لغاتی مانند kangaroo , elephant که در سه بخش ادا گردیده و سه سیلابی هستند.

همانطور که دیدید در صفتهای تک سیلابی مانند tall و old ، صفت تفضیلی با افزودن -er به انتهای لغت تشکیل می شود. مانند: taller و older

صفت تفضیلی چند سیلابی :

در صفتهای دو یا چند سیلابی مانند beautiful ، صفت تفضیلی با افزودن more به ابتدای لغت تشکیل می شود. به مثالهایی در این زمینه توجه نمایید:

My mother is older than your mother. 
مادر من از مادر تو مسن تر است 
My father is more hardworking than my uncle. 
پدر من از عمویم سختکوش تر است

صفت عالی :

صفت عالی برای مقایسه برتری میان چندین اسم بکار می رود. مانند علی بلندقدترین دانش آموز است. در این جمله بلندقدترین صفت عالی می باشد.

در زبان انگلیسی صفت عالی با افزودن est- به انتهای صفتهای تک سیلابی ساخته می شود. مثال :

tall : بلند ► tallest : بلندترین 
Ali is the tallest student. 
علی قدبلندترین دانش آموز است

توجه : the در جملاتی که دارای صفات عالی هستند همیشه قبل از صفت عالی بکار می رود. مثال :

Ali is the youngest child.
 علی جوانترین بچه است

صفت عالی چند سیلابی :

در صفتهای دو یا چند سیلابی مانند beautiful ، صفت عالی با افزودن most به ابتدای لغت ساخته می شود. مثال:

Isfahan is the most beautiful city in Iran.
 اصفهان زیباترین شهر ایران است

Would like در بیان پیشنهاد و درخواست :

از عبارت would like برای بیان پیشنهاد یا درخواست انجام کاری بصورتهای زیر استفاده می شود:

Would you like a glass of water? 
آیا یک لیوان آب میل دارید؟ 
I would like a cup of tea.
 یک فنجان چای میل دارم
I would like to go to Italy.
 مایلم که به ایتالیا بروم

همانطور که می بینید، عبارتی که پس از would like قرار می گیرد، بصورت اسم و یا مصدر با to ذکر می شود.

توجه: ‘d صورت مخفف would like می باشد. مثال:

I’d like to go to Italy.
/ 0 نظر / 18 بازدید