گرامر کتاب American English File درس 7

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش :

اسامی شمارشی به اسامی گفته می شود که قابل شمارش هستند. مانند کتاب ، میز و ... اسم جمع این اسامی با s (و یا es) همراه می باشد. مانند: books , tables

اسامی غیر شمارشی به اسامی گفته می شود که قابل شمارش نیستند. مانند آب، نمک، حبوبات و ...

اسامی غیر شمارشی بصورت مفرد در جمله ظاهر می شوند و هنگامی که بخواهیم اسامی غیر شمارشی را بصورت جمع در جمله بکار ببریم از عبارتهایی نظیر قطعه ، لیوان ، کیلو و ... بسته به نوع اسم استفاده می کنیم.

مثال :

two glasses of water دو لیوان آب 
two kilos of rice دو کیلو برنج 
three pieces of bread سه تکه نان

توجه: فعل اسامی غیر قابل شمارشی، بصورت مفرد در جملات بکار می رود. مثال:

Fat isn’t good for you. 
چربی برای شما خوب نیست
Mathematics is my favorite subject. 
ریاضیات موضوع مورد علاقه من است

 

توجه: ماقبل اسامی غیر قابل شمارش از a, an استفاده نمی شود. ولی می توان از the هنگامی که به اشیای خاصی اشاره می شود استفاده نمود. مانند: the water

کاربرد some, any :

some به معنی چندتایی و مقداری ماقبل اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در جملات مثبت بکار می رود. مثال:

I’ve got some oranges.
 من تعدادی پرتقال دارم 
I’ve got some water.
 من مقداری آب دارم

 

از آنجاییکه some تنها در جملات مثبت بکار می رود، بجای آن در جملات منفی و سوالی از any استفاده می شود. مثال:

I haven’t got any apples.
 من هیچ سیبی ندارم
Have you got any bread? 
آیا مقداری نان دارید؟

 

توجه: همانگونه که ذکر شد، some و any ماقبل اسامی غیر قابل شمارش و همچنین اسامی قابل شمارش جمع بکار برده می شوند.

کاربرد much, many, a lot of :

much به معنی مقدار زیاد ماقبل اسامی غیر قابل شمارش و در جملات منفی و سوالی بکار می رود. مثال:ل:

How much water is there? 
There isn’t much water.

 

many به معنی تعداد زیاد ماقبل اسامی قابل شمارش جمع و در جملات منفی و سوالی بکار می رود. مثال:

How many oranges are there? 
There aren’t many eggs.

 

a lot of به معنی تعداد و مقدار زیاد بجای much و many ماقبل اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش و در جملات مثبت بکار می رود. مثال:

There are a lot of oranges. 
There is a lot of water.

کاربرد زمان حال استمراری در آینده ساده :

از جملات حال استمراری می توان جهت برنامه ریزی انجام فعل در زمان آینده ساده استفاده نمود. مثال:

I am working tomorrow. 
You are taking a day off next week. 
He is leaving tonight. 
We are meeting him for lunch. 
They are going home after the lesson. 

Are you going home after the lesson? 
No, I’m not.

کاربرد going to در آینده ساده :

از ترکیبات going to می توان جهت بیان تصمیم انجام فعل در زمان آینده ساده استفاده نمود. مثال:

I am going to lose weight.
 قصد دارم تا وزن کم کنم
He is going to learn Japanese.
 او قصد دارد تا زبان ژاپنی بیاموزد

به ترکیبهای سوالی و منفی زیر توجه نمایید:

Are you going to join a gym? 
No, I’m not. 
Yes, I am.
/ 0 نظر / 10 بازدید