گرامر کتاب American English File درس 2

پاسخ کوتاه به جملات پرسشی :

در پاسخ کوتاه به جملات پرسشی زمان حال ساده می توان از ترکیبهای زیر استفاده نمود:

Do you speak English? 
Yes, I do. 

Does she speak English? 
Yes, she does. 

Do you speak English? 
No, I do not. 

Does she speak English? 
No, she does not.

توجه داشته باشید که بجای do not می توان از مخفف آن don't و بجای does not از مخفف آن doesn't استفاده نمود:

Do you speak English? 
No, I don't. 

Does she speak English? 
No, she doesn't.

بیان مالکیت :

از s' برای بیان مالکیت برای انسان در جملات استفاده می شود. مانند:

Ali’s book کتاب علی 
Mary’s mother مادر مریم

از of مابین دو اسم برای بیان مالکیت اشیاء در جملات استفاده می شود. مانند:

The window of the class پنجره کلاس

توجه: در بیان مالکیت انسان، چنانچه اسم بصورت جمع با قاعده در جملات بکار رفته باشد، از ‘ بجای s' استفاده می شود. مثال:

The students’ classroom کلاس دانش آموزان 
The children’s book کتاب بچه ها

جملات امری :

جملات امری برای بیان دستور به مخاطب جهت انجام دادن یا انجام ندادن فعل بکار می رود. جملات امری مثبت بصورت شکل ساده فعل و اغلب به همراه واژگانی از قبیل Please, Will you, Would you, Could you, … بکار می رود.

جملات امری منفی بصورت Do not به همراه شکل ساده افعال بکار می رود. مثال:

Close the door, please. 
Listen to the teacher, please. 
Do not open your books.
/ 0 نظر / 24 بازدید