گرامر کتاب American English File درس 6

زمان حال استمراری:

فعل حال استمراری رویدادی است که در زمان حاضر در حال وقوع بوده و همچنین تکرار پذیر باشد. مثال :

I am smoking now. 
هم اکنون من دارم سیگار می کشم

جمله فوق استمرار سیگار کشیدن در حال حاضر را نشان می دهد. در حالیکه جمله I smoke a cigarette به مفهوم عادت سیگار کشیدن است. (من کلا سیگار می کشم)

 ساختار جملات حال استمراری بصورت زیر می باشد:

ing + فعل اصلی + am/is/are + فاعل

مثال:

I am wearing jeans. 
You are walking to work. 
It is working. 

توجه : برای ساختن ترکیبهای منفی زمان حال استمراری، کافیست پس از افعال am,is,are از واژه not استفاده نماییم. همچنین جملات سوالی با آوردن am,is,are به ابتدای جمله ساخته می شوند. مثال :

I am not wearing jeans. 

Are you walking to work? 
Yes, I am. 
No, I am not.

توجه : اگر انتهای فعل به e ختم شود، هنگام اضافه شدن -ing به آن، e حذف می شود. مانند:

write ► writing

توجه : اگر انتهای فعل به حرف بی صدا ختم شود و ماقبل آن حرف صدادار قرار داشته باشد، هنگام اضافه شدن -ing به فعل، حرف بی صدا تکرار می شود. مانند:

run ► running

افعال حرکتی و غیر حرکتی :

افعال حرکتی یا action verbs افعالی هستند که صورت گرفتن عملی را نشان می دهند. مانند: دویدن، راه رفتن، نوشتن و ...

افعال غیر حرکتی یا state verbs افعالی هستند که برای نشان دادن حالتی بکار می روند. مانند متنفر بودن، دوست داشتن، ترجیح دادن و ...

مهمترین افعال غیر حرکتی عبارتند از :

Thinking & opinions: believe, feel, hate, know, like, love, prefer, think, understand, want 
Sense: appear, feel, look, seem, smell, sound, taste

توجه : افعال غیر حرکتی معمولا بصورت استمراری (ing دار) بکار برده نمی شوند. مثال:

I feel cold. 
I see her. 
David likes art and music. 
Phil and Julie have three children.
/ 0 نظر / 17 بازدید