گرامر کتاب American English File درس 3

سوم شخص مفرد در زمان حال ساده :

همانطور که در درسهای گذشته ذکر شد ، افعال سوم شخص در زمان حال ساده با اضافه شدن s (و یا es) به انتهای آنها صرف می شوند. مانند She works (او کار می کند)

توجه: زمانی که انتهای افعال سوم شخص به s , x , o , ch , sh ختم شود ، به انتهای آن es اضافه می گردد. مثال:

wash ► washes 
teach ► teaches 
dress ► dresses 
fix ► fixes

توجه: زمانیکه انتهای افعال سوم شخص به y ختم شود ، y حذف گشته و بجای آن ies به انتهای فعل اضافه می شود. مثال :

cry ► cries 
try ► tries 
study ► studies 
worry ► worries

توجه: اگر انتهای افعال سوم شخص به ay , oy , uy ختم شود ، هنگام اضافه شدن s، بی تغییر می مانند. مثال :

stay ► stays 
buy ► buys 
enjoy ► enjoys

قید تکرار :

قید تکرار برای نشان دادن تکرار فعل در جملات انگلیسی بکار برده می شوند. مهمترین این قید ها عبارتند از:

always, usually, often, sometimes, never

توجه: قید تکرار قبل از فعل اصلی و پس از فعل کمکی در جملات قرار می گیرد. مثال:

I sometimes read the newspaper in the morning. 
I don’t always have breakfast. 
Does he often work on Friday?

توجه: اگر فعل اصلی جمله to be باشد، قید تکرار پس از آن قرار می گیرند. مثال:

He is usually in his office at 9 a.m.

توجه: قید never در جملات منفی بکار برده نمی شود. مثال:

He never watches TV.

کاربرد how often :

در زبان انگلیسی برای پرسیدن تکرار کاری از عبارت How often استفاده می گردد. مثال :

How often do you work? هر چند وقت یکبار کار می کنی 
I always work. من همیشه کار می کنم

حروف اضافه زمان :

حرف اضافه on برای کل روز بکار برده می شود. مثال:

on Friday, on Christmas Day, on my birthday, on 19 May 1979

حرف اضافه in برای قسمتی از روز و همچنین قبل از ماه، سال و فصل بکار می رود. مانند:

in the morning, in the afternoon, in the evening, in January

حرف اضافه at برای مقاطع زمانی از قبیل شب،‌نیمه شب، ظهر، سپیده دم و ... بکار برده می شود. مانند:

at night, at midnight, at noon, at dawn, at midday, at sunrise, at 10 a.m.

توجه: در موارد زیر، حرف اضافه در جملات ذکر نمی شود:

tonight, tomorrow, last week, this morning, every day
/ 0 نظر / 42 بازدید