فهرست دوره های آموزشی آنلاین

خودآموز زبان انگلیسی با لهجه بریتانیایی خودآموز زبان انگلیسی با لهجه آمریکایی خودآموز جامع انگلیش ریزالت - سطح 1     (مشاهده فهرست درسهای دوره آموزشی) 

خودآموز جامع انگلیش ریزالت - سطح 2     (مشاهده فهرست درسهای دوره آموزشی) 

خودآموز جامع انگلیش ریزالت - سطح 3     (مشاهده فهرست درسهای دوره آموزشی) 

خودآموز جامع انگلیش ریزالت - سطح 4     (مشاهده فهرست درسهای دوره آموزشی) 

خودآموز جامع امریکن انگلیش فایل - سطح 1     (مشاهده فهرست درسهای دوره آموزشی) 

خودآموز جامع امریکن انگلیش فایل - سطح 2     (مشاهده فهرست درسهای دوره آموزشی) 

خودآموز جامع امریکن انگلیش فایل - سطح 3     (مشاهده فهرست درسهای دوره آموزشی) 

خودآموز جامع امریکن انگلیش فایل - سطح 4     (مشاهده فهرست درسهای دوره آموزشی) 


مروری بر فونتیک و تلفظ صحیح زبان انگلیسی      (مشاهده فهرست درسهای دوره آموزشی) 

راهنمای بیان آهنگین جملات زبان انگلیسی      (مشاهده فهرست درسهای دوره آموزشی) 

/ 0 نظر / 18 بازدید