گرامر کتاب American English File درس 4

ضمایر مفعولی :

ضمیر مفعولی، کلمه ای است که بجای مفعول می نشیند تا از تکرار آن در جمله جلوگیری نماید. ضمایر مفعولی عبارتند از:

me     you     him     her     it 
us     you     them

مثال:

She likes him. 
He speaks to her in French. 
She watches it in the evening.

ضمایر ملکی :

همانگونه که در درسهای گذشته دیدید صفت ملکی قبل از اسم آمده و مالکیت شیء را بیان می کند. مانند my book (کتاب من) ضمایر ملکی جایگزین اسم و صفت ملکی شده و مفهوم (دارایی) را می رساند. مثال:

This is my pen. این قلم من است 
This is mine. این مال من است

ضمایر ملکی عبارتند از:

mine     yours     his     hers     its 
ours     yours     theirs

توجه : فعل own نیز به معنی (دارا بودن و داشتن) گاهی جایگزین ضمایر ملکی می شود. مثال:

This pen is mine. این قلم مال من است 
I own this pen. این قلم دارایی من است

توجه : به جملات سه گانه زیر توجه نمایید. هر سه جمله معنی واحدی می دهند.

I own this pen. 
This pen is mine. 
This is my pen.

مفعول مستقیم در جملات انگلیسی :

همانطور که دیدید ساختار جملات زبان انگلیسی بصورت فاعل + فعل + مفعول می باشد. این نوع مفعول که بصورت بی واسطه در جملات ظاهر می شود را مفعول مستقیم می گوییم:

I drive a car. من ماشینی را می رانم 
Boys play football. پسرها فوتبال بازی می کنند 
Cats eat fish. گربه ها ماهی می خورند

در جملات فوق ماشین ، فوتبال و ماهی به ترتیب مفعول مستقیم جملات می باشند.

توجه : مفعول مستقیم با پرسش (چه چیزی را) و (چه کسی را) در جملات مشخص می شود. مثلا (من چه چیزی را می رانم؟ ماشین)

یادآوری: همانگونه که ذکر شده گاهی بجای مفعول از ضمایر مفعولی استغاده می شود. مثال :

He is reading it. او آن را می خواند

مفعول غیر مستقیم در جملات انگلیسی :

اگر جمله دارای دو مفعول باشد، مفعول شیء را بصورت مفعول مستقیم و مفعول شخص را بصورت مفعول غیر مستقیم بیان می کنیم.

مفعول غیر مستقیم با واژه های to و for در جملات ظاهر می شوند. مانند :

I give a pen to him. من یک قلم را به او دادم

در این جمله a pen مفعول مستقیم می باشد و to him مفعول غیر مستقیم است.

توجه : مفعول غیر مستقیم با پرسش (برای چه کسی) و (به چه کسی) در جملات مشخص می شود. مثلا (من قلم را به چه کسی دادم؟ به او)

مثال :

She gives a present to him. او به آن مرد هدیه ای می دهد 
He makes dinner for his wife. آن مرد برای همسرش شام درست می کند

توجه : اگر مفعول غیر مستقیم بلافاصله پس از فعل اصلی در جملات بیاید to و for حذف می شود. مانند :

I give a pen to him.
► I give him a pen.

بیان توانستن :

can به معنی (امکان داشتن و توانستن) در جملات بکار می رود. مثال :

I can speak English. 
من می توانم انگلیسی صحبت کنم
We can run fast. 
ما می توانیم سریع بدویم

در این ساختار can فعل کمکی می باشد. بنابراین برای ساختن جمله منفی باید not را به آن اضافه نماییم و یا برای جملات پرسشی می بایست can را به ابتدای جمله بیاوریم. توجه داشته باشید که can't حالت مخفف can not می باشد.

 مثال :

I can't speak Russian. 

Can we skate? 
No, you can’t.

توجه : can به مفهوم (اجازه داشتن) نیز در جملات بکار می رود و در درسهای آتی با آن بیشتر آشنا خواهیم شد.

/ 0 نظر / 27 بازدید