گرامر کتاب American English File درس 1

ضمایر فاعلی :

ضمیر فاعلی، کلمه ای است که بجای فاعل می نشیند تا از تکرار آن در جمله جلوگیری نماید. ضمایر فاعلی عبارتند از:

I     you     he     she     it 
we     you     they

مثال:

I am from Iran. 
You are from France. 
He is from Spain. 
She is from China. 
It is from London. 
We are from Paris. 
They are from Mexico.

صفات ملکی :

صفت ملکی، کلمه ای است که مالکیت اسم را بیان نموده و در عین حال بصورت صفت قبل از اسم قرار می گیرد. صفات ملکی عبارتند از :

my     your     his     her     its
our     your     their

مثال:

My name is Ali. 
What is your name? 
How do you spell his name? 
Her name is Mary.

زمان حال ساده :

در زبان انگلیسی برای بیان حقایق و یا امور روزمره و روتین از زمان حال ساده استفاده می شود. مثلا جمله (من انگلیسی می خوانم.) به معنی خواندن زبان انگلیسی بصورت روزمره و تکراری می باشد و یا جمله (در فصل تابستان زمین گرم می شود.) به مفهوم بیان حقایق در خصوص فصلها است.

ساختار جملات زمان حال ساده بصورت زیر می باشد:

(مفعول یا سایر ترکیبهای مکمل ) + فعل + فاعل

به مثال زیر توجه نمایید :

I Speak English. 
You Speak English.

I , You فاعل جملات و Speak فعل و English مفعول می باشد.

ترکیبهای سوالی زمان حال ساده :

جهت بیان جملات پرسشی در زمان حال ساده کافیست نخست جای فعل و فاعل را با هم عوض کرده و به ابتدای جمله Do و Does (برای سوم شخص مفرد) اضافه نماییم.

به Do و Does افعال کمکی گفته می شود که در درسهای آتی در مورد آنها بیشتر خواهیم آموخت. توجه نمایید که با اضافه نمودن Does به جملات سوم شخص مفرد ، s ( ویا es در برخی حالتها ) از انتهای فعل اصلی حذف می گردد.

مثال :

I speak English. 
Do I speak English? 

He speaks English. 
Does he speak English?

ترکیبهای منفی زمان حال ساده :

برای ساختن جملات منفی در زمان حال ساده کافیست واژه do not را مابین فاعل و فعل اصلی اضافه نماییم. توجه داشته باشید که در جملات سوم شخص مفرد از does not استفاده می شود.

 مثال:

I speak English. 
I do not speak English. 

He speaks English. 
He does not speak English.

پاسخ کوتاه به جملات پرسشی :

در پاسخ کوتاه به جملات پرسشی زمان حال ساده می توان از ترکیبهای زیر استفاده نمود:

Do you speak English? 
Yes, I do. 

Does she speak English? 
Yes, she does. 

Do you speak English? 
No, I do not. 

Does she speak English? 
No, she does not.

توجه داشته باشید که بجای do not می توان از مخفف آن don't و بجای does not از مخفف آن doesn't استفاده نمود:

Do you speak English? 
No, I don't. 

Does she speak English? 
No, she doesn't.

حرف تعریف معین :

the حرف تعریف معین بوده و ماقبل اسامی که برای مخاطب مشخص باشد بکار می رود. حرف تعریف the قبل از اسامی مفرد و جمع می تواند بکار برده شود. مثال:

The window (همان) پنجره (که می شناسی) 
a window پنجره ای

در درسهای آتی در مورد کاربرد حرف تعریف معین بیشتر خواهیم آموخت.

جمع اسامی با قاعده :

برای بکاربردن اسامی در حالت جمع از es (هنگامیکه انتهای لغت به یکی از حروف ch, sh, s, x ختم شده باشد) و یا از s (در سایر موارد) استفاده می کنیم. مانند:

name ► names 
shop ► shops 
church ► churches 
fax ► faxes

توجه: هنگامیکه انتهای لغت به y ختم شده باشد و ماقبل آن یکی از حروف بیصدا بیاید، هنگام افزودن s ، y به ies تبدیل می شود. مثال:

family ► families 
nationality ► nationalities

توجه: جمع اسامی بی قاعده از قانون خاصی پیروی نکرده و می بایست به تدریج آموخته شود. مثال:

child ► children 
person ► people
 
/ 0 نظر / 33 بازدید